Accession Alias BioProject BioSample Experiment Run Organization Release date
CRA000020 CRA_20 PRJCA000124 1 1
1 Institute of Zoology 2016-10-19
CRA000019 CRA_19 PRJCA000116 12 12
13 Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences 2016-09-09
CRA000018 CRA_18 PRJCA000115 47 49
48 Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences 2016-09-09
CRA000017 CRA_17 PRJCA000114 18 24
24 Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences 2016-09-09
CRA000015 CRA_15 PRJCA000123 5 6
6 Institute of Zoology 2016-10-19
CRA000010 CRA_10 PRJCA000102 1 4
13 Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences 2016-03-18
CRA000006 CRA_6 PRJCA000094 1 6
6 Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences 2017-12-31
CRA000004 CRA_4 PRJCA000091 24 24
24 Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences 2015-10-09